W

wara

NOONGAR

bad, rotten, dirty, decay, no good

ENGLISH

z

PRONUNCIATION GUIDE

War-ra : bad (“djul”) (Grey 1841: 125)
Warra : Bad (Mountain dialect). (Moore 1842: 122)
Wurrah : Bad (Ranford 1875: 146)
Warra : Bad (Mountain dialect) (Moore 1884: 90)
wurra : Bad (Chester (Curr) 1886: 391)
warra : Bad (Goldsworthy (Curr) 1886: 385)
wurra, windung : Bad (Graham (Curr) 1886: 351)
wurra : Bad (Hackett (Curr) 1886: 345)
warra : Bad (Hester (Curr) 1886: 361)
worra : Bad (Hossell, Knight & Spencer (Curr) 1886: 389)
worthy : Bad (Monger (Curr) 1886: 323)
wadang : bad (Taylor (Curr) 1886)
werra, weddee : good, no (Baiungan; Bates XII 2B, 1b 1912)
Werra : Bad (Balbuk; Bates XII 2B, 15: 20)
Werra : Cruel (Balbuk; Bates XII 2B, 15: 23)
Werra : Evil (Balbuk; Bates XII 2B, 15: 25)
Werra : Terrible (Balbuk; Bates XII 2B, 15: 38)
Werra : Bad (Bardeet; Bates XII 2B, 6: 15)
Werra : Good, no (Bardeet; Bates XII 2B, 6: 19)
Werra : Very bad (Bardeet; Bates XII 2B, 6: 27)
Werra : Wicked (Bardeet; Bates XII 2B, 6: 27)
Werra : Bad (Bardil; Bates XII 2B, 10: 14)
Werra : Bitter (Bardil; Bates XII 2B, 10: 15)
Werra : Evil (Bardil; Bates XII 2B, 10: 18)
Werra : Good, no (Bardil; Bates XII 2B, 10: 19)
Werra : Rough (Bardil; Bates XII 2B, 10: 25)
Werra : Very bad (Bardil; Bates XII 2B, 10: 29)
Werra : Ugly (Bardil; Bates XII 2B, 10: 29)
Werra : Wicked (Bardil; Bates XII 2B, 10: 30)
Werra : Wrong (Bardil; Bates XII 2B, 10: 30)
Werra : Bitter (Boordenam, Beereenan, Boongong, Werdabirt; Bates XII 2B, 4 : 17)
Werra : Good, no (Boordenam, Beereenan, Boongong, Werdabirt; Bates XII 2B, 4 : 20)
wē-dē, werra, wedde : good, no (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
wede : Bad, wicked (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7b : 23)
wēdē : Bad, wicked (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7b : 23)
Wera : Bad, wicked (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7b : 23)
Gurt wēning : Longing for, wanting, “heart dying” (Ngilgi; Bates XII 2B, 12b: 11)
nyinok wera : bad, you are (Notum, Wirijan, Kaiar; Bates XII 2B, 8a)
werdi : bad (Notum, Wirijan, Kaiar; Bates XII 2B, 8a)
Gurt wera : Grief (Waienburt, Banyaitch; Bates XII 2B, 21: 7)
Werra, werra-werra : Bad (Woorgomirt; Bates XII 2B, 5 : 14)
wera : decay, to, decayed (Notum, Wirijan, Kaiar; Bates XII 2B, 8a)
Daaj werra : Decay, to (Woorgomirt; Bates XII 2B, 5 : 16)
werra : cheat, to (Indar, Joowel, Baiungan; Bates XII 2B, 1b 1912)
wera, wâkain : bad, no good (Jakbăm, Bumblefoot; Bates XII 2B, 3b)
alle wakkin : bad, that is very (Jakbum, Wabbinyet; Bates XII 2B, 3a)
alle wakkin, wakkin : good, that is no (Jakbum, Wabbinyet; Bates XII 2B, 3a)
wakkin : bad (Jakbum, Wabbinyet; Bates XII 2B, 3a)
wakkin yinnuk : good, you are no (Jakbum, Wabbinyet; Bates XII 2B, 3a)
yinnok wakkin : bad, you are (Jakbum, Wabbinyet; Bates XII 2B, 3a)
Werra : Bad (Joobaitch aka Ngoorweel; Bates XII 2B, 14: 23)
Warra : Cruel (Joobaitch aka Ngoorweel; Bates XII 2B, 14: 25)
Werra : Evil (Joobaitch aka Ngoorweel; Bates XII 2B, 14: 26)
Werra : Good, no (Joobaitch aka Ngoorweel; Bates XII 2B, 14: 28)
Werra : Guilty (no good) (Joobaitch aka Ngoorweel; Bates XII 2B, 14: 28)
Werra : Thief (Joobaitch aka Ngoorweel; Bates XII 2B, 14: 40)
Werra : Very bad (Joobaitch aka Ngoorweel; Bates XII 2B, 14: 42)
Werra : Wrong (Joobaitch aka Ngoorweel; Bates XII 2B, 14: 43)
kenăng wera : no good ((Kaiari, Wirijan; Bates XII 2B, 8b : 12)
Warra : Bad (Kajaman; Bates XII 2B, 11: 19)
Werra : Cruel (Kajaman; Bates XII 2B, 11: 22)
Werra : Dirty (Kajaman; Bates XII 2B, 11: 23)
Werra : Harsh (rough) (Kajaman; Bates XII 2B, 11: 26)
Werra : Stale (old) (Kajaman; Bates XII 2B, 11: 34)
Warra : Very bad (Kajaman; Bates XII 2B, 11: 37)
Werra : Useless (Kajaman; Bates XII 2B, 11: 37)
Werra : Wicked (Kajaman; Bates XII 2B, 11: 37)
Daaj’el-ee-wer-a : Decay, to (Kajaman; Bates XII 2B, 11: 22)
worra : bad (Rae 1913: 1)
worra worra : very bad (Rae 1913: 1)
warra : lazy (Bussell 1930: 60)
warra : horrible (Bussell 1930: 67)
wara : no good (Tommy Cowan, Tommy Kickett (O’Grady) 1960)
waṛapinj. : upset, to become upset (See also ‘unwell’) (Douglas 1968: 100)
waṛay : woe, Alas! (Douglas 1968: 101)
waṛa waŋkinj : abuse, to abuse, to speak badly about (Douglas 1968: 82)
waṛa, waṛaṛ, woṛa : bad adj (Douglas 1968: 83)
waṛapinj : verbto become bad/unwell (Douglas 1968: 83)
waṛa : corrupt (Douglas 1968: 86)
waṛa : bad (Douglas 1968: 88)
waṛapinj : to become bad (Douglas 1968: 88)
waṛa waŋkinj : incoherent, speaking incoherently (Douglas 1968: 92)
waṛa : no good (Douglas 1968: 95)
waṛay! : O!, Oh!, Alas! (Douglas 1968: 95)
waṛa waŋkinj : swear, speak incoherently (Douglas 1968: 99)
wara : no good (Gordon Harris; von Brandenstein 1970)
warait warra : bad (Gordon Harris; von Brandenstein 1970)
warra : no good (Bennell 1978)
wara : bad (Douglas 1982: 18)
warra : bad (Harris; Thieberger 1986)
waara : bad (Von Brandenstein 1988: 119)
waara-waara : very bad (Von Brandenstein 1988: 119)
wara, wora : bad, rotten, no good, dirty (Douglas 1991: 15)
warabiny : becoming bad, dirty, upset (Douglas 1991: 15)
warra : bad, no good (Douglas 1991: 15)
wara kumbar : very bad (Douglas 1991: 19)
wara, wora : bad, rotten, no good, dirty (Douglas 1991: 19)
warabiny : becoming bad, dirty, upset (Douglas 1991: 19)
warra : dirty, bad, no good (Douglas 1991: 19)
wara, wora : bad, rotten, no good, dirty (Douglas 1991: 27)
warra : no good (Douglas 1991: 27)
wara, wora : bad, rotten, no good, dirty (Douglas 1991: 29)
warra : rotten, bad, no good (Douglas 1991: 29)
warabiny : becoming bad/dirty/upset (Douglas 1991: 33)
wara kumbar : very bad (Douglas 1991: 34)
warabiny : upset (becoming) (Whitehurst 1992: 51)
warra, werra : bad (Dench 1994: 188)
warrah : bad (Winmar 1996:3)
waara : bad (Roberts; McCabe and Miniter 2001)
Wara : bad (Mippy (Rooney) 2002: 325)
Wara waangki-ny : swear(ing) (Mippy (Rooney) 2002: 325)
warra : bad (C.C. Gray nd: 1)
Warrah : bad (Davis n.d: 8)