K

koort

NOONGAR

heart

ENGLISH

z

PRONUNCIATION GUIDE

goor-doo : heart, its combinations express nearly all the feelings (Grey 1839)
Gurdu : the heart. (Brady 1845: 23)
cot; cut : heart (Salvado 1851: 259)
gu-urt : heart (Chauncy 1878: 269)
koort : Heart (Graham (Curr) 1886: 349)
koort, yorkkoort : Wife (Hossell, Knight & Spencer (Curr) 1886: 389)
Kurd : heart (Wainbret, Helms 1896: 326)
Koordada : Heart (Baaburgurt (Bulyen/George Eliot); Bates XII 2B, 13: 5)
Koort, goort : Heart (Balbuk; Bates XII 2B, 15: 5)
Koord : Heart (Monnop, Ballarruk; Bates XII 2B, 24: 4)
gūrt : heart (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
Goort : Heart (Ngilgee; Bates XII 2B, 12a: 5)
Koora : Heart (Joobaitch aka Ngoorweel; Bates XII 2B, 14: 5)
Goort : Heart (Kajaman; Bates XII 2B, 11: 5)
kurnt, kuut, kut : heart (Rae 1913: 2)
Coode : The heart (Mr B W Leake – York Sub-District – “West Australian” Newspaper, 26/04/1938)
kuṭ : heart (Douglas 1968: 91)
Coort : heart (Davis 1969: 4)
quurt : heart (Von Brandenstein 1988: 89)
kurt : heart, sweetheart (Douglas 1991: 32)
koort : heart (Whitehurst 1992: 38)
kardu : spouse (N) (Dench 1994: 179)
Guardar : Heart. (Richards 1994: 128)
Koordada : heart (Mippy (Rooney) 2002: 325)
Koorooda : Blackheart (Possible names for new Post Offices – supplied by the Native Affairs Department (date unknown))