--Birds---Y-

yagangap, yorongap

NOONGAR

pacific gull, sea gull

ENGLISH

yōrongăp : white gull (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
yorongup : gull (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
jạġạŋap : seagull (Charlie Dabb; von Brandenstein 1970)
jaġayu͑p : sea gŭll (Charlie Dabb; von Brandenstein 1970)
yuagaŋ-qäip : pacific gull (Von Brandenstein 1988: 141)