--Nature---Y-

yaawiny

NOONGAR

moon

ENGLISH

yowing : moon (Taylor, Curr 1886)
jawinj : moon (Tindale, N 1939)
yawain : moon (Deebungool; Bates XII 2B, 1a)
yoween : month, moon (Indar, Joowel, Baiungan; Bates XII 2B, 1b)
yoween gurril : moonlight (Indar, Joowel, Baiungan; Bates XII 2B, 1b)
yāwin : moon (Jakbăm, Bumblefoot; Bates XII 2B, 3b)
meeuk, yaawin : moon (Jakbum, Wabbinyet; Bates XXII B, 3a)
yauing : moon (Notum, Wirijan, Kaiar; Bates XII 2B, 8a)
jawunj, mijak : moon (Innell, C; Tindale, N 1939)
jau̲in : moon (Charlie Dabb; von Brandenstein 1970)
yaawiny : moon (Von Brandenstein 1988: 135)
yaawiny wäerniŋy : waning moon (Von Brandenstein 1988: 136)
yaawiny quuniny : new moon (Von Brandenstein 1988: 136)
yaawiny tiärimmiit : full moon (Von Brandenstein 1988: 136)