W

woort-birn

NOONGAR

choke

ENGLISH

z

PRONUNCIATION GUIDE

wart been : choke, to (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
wârt bīn : to choke (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)