--Actions---W-

woonangin, wanding

NOONGAR

do, doing

ENGLISH

nootuk naa kuttikee. nootuk naa wan : want, what do you? (Jakbum, Wabbinyet; Bates XXII B, 3a)
nāj wurding : what are you doing? (Kaiari, Wirijan; BATES XII 2B, 8b)
naaj woonungin : doing, what are you? (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
naaja wangain : want, what do you? (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
nāj wūnăngin : what (are you) doing (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
naj wunding : doing, what are you? (Notum, Wirijan, Kaiar; Bates XII 2B, 8a)