--People---W-

wadjela

NOONGAR

white person

ENGLISH

ngooyoower, wejilla : white man (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
wejila : white fellow (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
wạd’ila : white fellow (Sam Dabb; von Brandenstein 1970)
wadyila : white fellow (Von Brandenstein 1988: 121)