--Places---TJ-

Tjaylyiny

NOONGAR

Dalyup River

ENGLISH

Tyäilyiny : Dalyup River (Von Brandenstein 1988: 107)