-NY-

nyoonok, nyoondok, nyoondal, nyoondoo

NOONGAR

you

ENGLISH

nginduk : You (Chester Curr 1886: 391)
quinuk : you (Taylor, Curr 1886)
Guindok : you (Wainbret, Helms 1896: 326)
nyindăk, nutăk : you (Jakbăm, Bumblefoot; Bates XII 2B, 3b)
yinok : you (Jakbăm, Bumblefoot; Bates XII 2B, 3b)
yinnok, nyinduk, nootuk : you (Jakbum, Wabbinyet; Bates XXII B, 3a)
nyindok, nyinok : you (Kaiari, Wirijan; BATES XII 2B, 8b)
yinok, nyinok : you (Kaiari, Wirijan; BATES XII 2B, 8b)
nyindăk-il-wonk : you ask (Kaiari, Wirijan; BATES XII 2B, 8b)
nyinduk un ngaij : you and I (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
nyoonduk, uyindok : you (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
nyinok : you (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
nyūnok : you (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
nyinok yongin : you give (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
nyūnok-ai-yongin : you give it (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
nyinduk-al-wank : ask, you (Notum, Wirijan, Kaiar; Bates XII 2B, 8a)
nyindik, nyinak : you (Notum, Wirijan, Kaiar; Bates XII 2B, 8a)
ńiŭndoq : you (Charlie Dabb; von Brandenstein 1970)
ńindaqan : you (Charlie Dabb; von Brandenstein 1970)
nuna, ńu͑noq : you (Sam Dabb; von Brandenstein 1970)
niunaq : to you (Von Brandenstein 1988: 27)
niündaq : to you (Von Brandenstein 1988: 28)
niündaqq-quarn : after you (Von Brandenstein 1988: 28)
niunduquudyiny : you two (Von Brandenstein 1988: 28)
niündaqq : you, by you (Von Brandenstein 1988: 28)
ńūndelaŋ : you (Charlie Dabb; von Brandenstein 1970)
ńŭndu͑l : you (Charlie Dabb; von Brandenstein 1970)
ńŭndel : you (Gordon Harris; von Brandenstein 1970)
niuundalaŋ : of you, from you (Von Brandenstein 1988: 28)
niundül, niundul : you, by you (Von Brandenstein 1988: 28)
noonda, nyoonda : you (Baiungan; Bates XII 2B, 1b)
ŋŭndu͑ : you (Charlie Dabb; von Brandenstein 1970)
ńŭndu͑ou : you (active) (Charlie Dabb; von Brandenstein 1970)
ńŭndoŭ : you two (describing) (Charlie Dabb; von Brandenstein 1970)
ńŭndŭ : you (Sam Dabb; von Brandenstein 1970)
niundau! : you! (Von Brandenstein 1988: 28)
ŋundu : you (pers.pron. 2 SG) (Von Brandenstein 1988: 41)
ńŭnin : you (Charlie Dabb; von Brandenstein 1970)
ńiŭndaŋ : you (address, give direction) (Charlie Dabb; von Brandenstein 1970)
niunany : you (Von Brandenstein 1988: 27)
niun- : you (Von Brandenstein 1988: 27)
niunupuutt : without you (Von Brandenstein 1988: 28)
niüniny : you (Von Brandenstein 1988: 28)
niunurdawaall : with you all (Von Brandenstein 1988: 28)
niundulity : which will be by you (Von Brandenstein 1988: 28)

Phrases
wakkin yinnuk : good, you are no (Jakbum, Wabbinyet; Bates XXII B, 3a)
gwabbaduk yinnok : good, you are very (Jakbum, Wabbinyet; Bates XXII B, 3a)
nyindok kaitch ben mot : you dig grave quickly (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
nyindăk wâta min gūling : you are a coward (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
nyūndok : you are no good (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
nyindăk nganăng guling : you I am coming with (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
nyindăk bārdibin : you are deceiving me (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
nyūndok gwâbadăk : you are very good (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
nyundăk dabakan : you are very slow (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
nyundăk gūl : you go (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
nundăk ngan nyin : you stay with me (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
nyunda dwonga : you understand? (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)

(Unsorted)
nooeruk : you two (Jakbum, Wabbinyet; Bates XXII B, 3a)
nuur֘u(ŋu)ur֘ : all of you (Von Brandenstein 1988: 30)
nyiäl/r֘ : self, myself (Von Brandenstein 1988: 30)
ŋŭd’in : you two (commanding) (Charlie Dabb; von Brandenstein 1970)
niudyuwaall : with you two (Von Brandenstein 1988: 27)