--Actions---NG-

ngoornt

NOONGAR

lay, lie down, sleep

ENGLISH

ngollera ngoordin : flat, to lie (Baiungan; Bates XII 2B, 1b)
bol beejar ngoondee : lying (down) (Baiungan; Bates XII 2B, 1b)
noogut ngoorndoen : lie (to lie down) (Baiungan; Bates XII 2B, 1b)
ngunt, ngurnt : to lie down (Jakbăm, Bumblefoot; Bates XII 2B, 3b)
ngundīn, nguntgar : sleep (Jakbăm, Bumblefoot; Bates XII 2B, 3b)
ngunt gur : lie down (Jakbăm, Bumblefoot; Bates XII 2B, 3b)
belara nguntgur : to lie flat (Jakbăm, Bumblefoot; Bates XII 2B, 3b)
bellara ngoont gur : flat, to lie (Jakbum, Wabbinyet; Bates XXII B, 3a)
ngoont, ngoornt : lie (to lie down) (Jakbum, Wabbinyet; Bates XXII B, 3a)
ngoont goor : lie down (Jakbum, Wabbinyet; Bates XXII B, 3a)
ngoondeen, ngoontgur : sleep (Jakbum, Wabbinyet; Bates XXII B, 3a)
nugărt ngundin : lying asleep (Kaiari, Wirijan; BATES XII 2B, 8b)
ngarder ngunt : lie down (Kaiari, Wirijan; BATES XII 2B, 8b)
marak ngundin : lying flat on the back (Kaiari, Wirijan; BATES XII 2B, 8b)
ngardee ngoont : lie (to lie down) (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
ngardeeung ngoont : lying (down) (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
noogut ngoondeen : lie down (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
nūgăt ngūndīn : to lie flat, to lie down and sleep (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
ngardi ngūnt : to lie down (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
ngūndīn : sleep, lie down (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
ngarder ngunt : lie down (Notum, Wirijan, Kaiar; Bates XII 2B, 8a)
ŋŭrdaŋ : lying (Charlie Dabb; von Brandenstein 1970)
ŋu͑rdin : lying (Charlie Dabb; von Brandenstein 1970)
ŋardȧȧ ŋurdin : lying down (Charlie Dabb; von Brandenstein 1970)
ŋġŭrndiŋ : lie down (Charlie Dabb; von Brandenstein 1970)
qạbol ŋu͑rrdin : on belly lie (Charlie Dabb; von Brandenstein 1970)
kardiŋ ŋu͑rrdin : on side lie (Charlie Dabb; von Brandenstein 1970)
pŭd’u͑r ŋarda : on the ground (Charlie Dabb; von Brandenstein 1970)
ŋardin : sleep (Charlie Dabb; von Brandenstein 1970)
ŋurd : asleep (Charlie Dabb; von Brandenstein 1970)
noġu͑t ŋordiŋ’ : go to sleep (Sam Dabb; von Brandenstein 1970)
ŋuardd : to lie down (Von Brandenstein 1988: 40)
ŋuarnd : to lie down (Von Brandenstein 1988: 40)
ŋuarnt-quull : lain and left (Von Brandenstein 1988: 40)
quabül ŋuarddiŋy : lying on the belly = sleeping (Von Brandenstein 1988: 76)

balngugăt ngundīn : he (is) asleep lying (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
bal ngoont, ngookut ngoont gur : asleep, he is (Jakbum, Wabbinyet; Bates XXII B, 3a)
bol ngoont gur, marda jal ngoondin : lying, he is, down (Jakbum, Wabbinyet; Bates XXII B, 3a)
ngaija ngoornt : sleep, I shall now (Jakbum, Wabbinyet; Bates XXII B, 3a)
bal noogut ngoondeen : asleep, he is (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
bol noogut ngoondeen : lying, he is, down (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
noogut ngain ngoonbungee : sleep, I shall now (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
nugăt ngain ngundungi : I will lie down and sleep now (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
bal wēn ngūndin : he (was) killed (when) lying down (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
nugart ngunding : asleep, he is (Notum, Wirijan, Kaiar; Bates XII 2B, 8a)