--People---NG-

ngan

NOONGAR

mine, my own, me

ENGLISH

ngan : my (Baiungan; Bates XII 2B, 1b)
ngain, nganăng : mine, my own (Jakbăm, Bumblefoot; Bates XII 2B, 3b)
ngannung, ngain : mine (my own) (Jakbum, Wabbinyet; Bates XXII B, 3a)
ngan : mine, my own (Kaiari, Wirijan; BATES XII 2B, 8b)
ngan, alle ngan : mine (my own) (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
ngan : mine, my own (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
ngan : mine (my own) (Notum, Wirijan, Kaiar; Bates XII 2B, 8a)
ngain : my (Notum, Wirijan, Kaiar; Bates XII 2B, 8a)
ŋań : mine, I (Charlie Dabb; von Brandenstein 1970)
ŋūń : my (Charlie Dabb; von Brandenstein 1970)
ńerloŭ : mine (Gordon Harris; von Brandenstein 1970)
ŋäilow : my (Gordon Harris; von Brandenstein 1970)
ŋan’a : mine (Sam Dabb; von Brandenstein 1970)
ŋaaya : mine (Von Brandenstein 1988: 36)

ngainya : me (Baiungan; Bates XII 2B, 1b)
ngaan, ngainya : me (Jakbum, Wabbinyet; Bates XXII B, 3a)
ngain, ngan : me (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
ngan : me (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
ngain : me (Notum, Wirijan, Kaiar; Bates XII 2B, 8a)
ŋanń : me (Charlie Dabb; von Brandenstein 1970)
ngaidu͑ : me (Charlie Dabb; von Brandenstein 1970)
ŋańń : me (Charlie Dabb; von Brandenstein 1970)
ŋanarŋ : me (Charlie Dabb; von Brandenstein 1970)
ŋaanaq : to me (Von Brandenstein 1988: 34)
ŋaan : I (pers.pron. 1 sg) (Von Brandenstein 1988: 34)
ŋaanaŋ : of me (Von Brandenstein 1988: 34)
ŋaanny : I (pers.pron. 1 sg) (Von Brandenstein 1988: 34)
ŋaannywaall : he with me (Von Brandenstein 1988: 34)

Phrases
bal nganung ngoont : brother, he is my (Jakbum, Wabbinyet; Bates XXII B, 3a)
bal nganna yeenuk : wife, she is my (Jakbum, Wabbinyet; Bates XXII B, 3a)
nyindăk nganăng guling : you I am coming with (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
nundăk ngan nyin : you stay with me (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
ale ngan : that’s mine (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
alle ngan, ngan : mine (my own) (Baiungan; Bates XII 2B, 1b)