--Body parts---M-

miyal-tjernt

NOONGAR

eyeball, white of eye

ENGLISH

miiäl-tyiurnt : eyeball, white of eye (Von Brandenstein 1988: 18)