-M-

maat bart, maat yoowart

NOONGAR

trackless

ENGLISH

māt bărt : trackless (Jakbăm, Bumblefoot; Bates XII 2B, 3b)
maat burt, maat yooat : trackless (Jakbum, Wabbinyet; Bates XXII B, 3a)
maat burt, maat yooat : trackless (Jakbum, Wabbinyet; Bates XXII B, 3a)
maat yooat : trackless (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
māt yuat : trackless, track none (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)