--Water---K-

kep boogal koorl

NOONGAR

water, running water

ENGLISH

kaiap boogal gooling : water (running) (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
kaiap būgal gūling : running water (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)