--Elements----Nature---K-

kapmaam

NOONGAR

thunder

ENGLISH

Kepi mamma : thunder (Wainbret, Helms 1896: 326)
mulgar, gab maam : thunder (Indar, Joowel, Baiungan; Bates XII 2B, 1b)
kaib-mām : thunder (Charlie Dabb; von Brandenstein 1970)
kaäbmaam : thunder (Sam Dabb; von Brandenstein 1970)
qäip-maam : thunder, lit. water father (Von Brandenstein 1988: 71)