--Birds---K-

kalgam

NOONGAR

crow, Australian raven

ENGLISH

kālgăm : crow (Kaiari, Wirijan; BATES XII 2B, 8b)
kalgăm : crow (white ring on neck) (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
kaalgum : crow (Notum, Wirijan, Kaiar; Bates XII 2B, 8a)
kwaagum : crow (Notum, Wirijan, Kaiar; Bates XII 2B, 8a)