K

kaarl

NOONGAR

fire

ENGLISH

z

PRONUNCIATION GUIDE

Carle : Fire (Nind 1831: 50)
Gyala : fire. (R M Lyon, 23/03/1833 – Language of Derbal)
Kal, karl : Fire (Feu) (Dumont D’Urville 1834: 3)
kal-la : fire ; figuratively a country ; a property in land (Grey 1839)
Kalla. : Fire (Moore 1842: 133)
Kal-la : Fire (Symmons 1842: 2)
Kalla : fire, (Brady 1845: 26)
cala : fire; hearth; native district (Salvado 1851: 257)
karla : Fire (Barlee (Curr) 1886: 355)
kalla : Fire (Armstrong (Curr) 1886: 335)
karlar : Fire (Gifford (Curr) 1886: 363)
kalla : Fire (Goldsworthy (Curr) 1886: 385)
kahrl : Fire (Graham (Curr) 1886: 351)
kalla : Fire (Hackett (Curr) 1886: 345)
kalla : Fire (Hester (Curr) 1886: 361)
karl : Fire (Hossell, Knight & Spencer (Curr) 1886: 389)
karla : Fire (Knight (Curr) 1886: 333)
karla : Fire (Monger (Curr) 1886: 323)
koila : Fire (Scott (Curr) 1886: 347)
karla : Fire (Small (Curr) 1886: 359)
karl : fire (Taylor (Curr) 1886)
kalla : Fire (Whitfield (Curr) 1886: 327)
Karla : fire (Wainbret, Helms 1896: 326)
Kala : Light, fire (Baaburgurt (Bulyen/George Eliot); Bates XII 2B, 13: 28)
Kala : Fire (Balbuk; Bates XII 2B, 15: 15)
Kala : Flame (Joobaitch (Ngoorweel); Bates XII, 2B, 14: 27)
Kala : Fire (Monnop, Ballarruk; Bates XII 2B, 24: 10)
kaal : fire (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
Kala : Fire (Ngilgee; Bates XII 2B, 12a: 15)
Calla-Gutharrah : Two fires (Old Settlers of WA 1949: 71/3)
Kala, kalla : Fire (Kajaman; Bates XII 2B, 11: 14)
kal : fire (Rae 1913: 2)
carler : fire (Bussell 1930: 40)
kahla : Fire (Hammond 1938: 17)
kaḷ, kaḷa, watjan : fire (Douglas 1968: 89)
Karla-Murruny : act of burning (Davis 1969: 7)
carl : fire (Hassell 1975: 231)
qaall : camp, camp fire, fire, home (Von Brandenstein 1988: 63)
kar(l) : fire (Douglas 1991: 21)
karl : camp fire (Whitehurst 1992: 31)
Kalla : Fire (Richards 1994: 128)