--Actions---K-

kaal dookarn

NOONGAR

make a fire, cauterize

ENGLISH

kāl dukărngăr : to cauterise a wound (Jakbăm, Bumblefoot; Bates XII 2B, 3b)
kala doojurngur : light a fire, to (Jakbum, Wabbinyet; Bates XXII B, 3a)
kaal dookurngur : cauterize, to (a wound) (Jakbum, Wabbinyet; Bates XXII B, 3a)
kaal dookurn : fire, make a (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
kal dūkărn : make a fire (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)