--Fish---DJ-

djarrdjanang

NOONGAR

kingfish

ENGLISH

jarrjunnung : kingfish (Indar, Joowel, Baiungan; Bates XII 2B, 1b)
tyaaril-tyiän+naaŋ ? : mulloway, or samson fish (Von Brandenstein 1988: 107)
tyaar-tyiänaŋ, tyaaril-tyiänaŋ : butter-fish (Von Brandenstein 1988: 107)