--Body parts---D-

daaliny

NOONGAR

tongue, flame

ENGLISH

tarling : Tongue (Chester Curr 1886: 391)
daling : tongue (Taylor, Curr 1886)
ta:ling : tongue (Tindale, N 1939)
kaal daaling : flame (fire tongue) (Baiungan; Bates XII 2B, 1b)
taalung : tongue (Indar, Joowel, Baiungan; Bates XII 2B, 1b)
tāling : tongue (Jakbăm, Bumblefoot; Bates XII 2B, 3b)
dāling kal : flames (Jakbăm, Bumblefoot; Bates XII 2B, 3b)
daaling kala : flame (Jakbum, Wabbinyet; Bates XXII B, 3a)
kāl dāling : flame of fires (Kaiari, Wirijan; BATES XII 2B, 8b)
dāling, taling : tongue (Kaiari, Wirijan; BATES XII 2B, 8b)
daling gumbar : big flames, big blaze (Kaiari, Wirijan; BATES XII 2B, 8b)
kaal daaling : flame (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
taaling : tongue (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
kaldāling : fire tongue = flame (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
tāling : tongue (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
kal daling : flame (Notum, Wirijan, Kaiar; Bates XII 2B, 8a)
taaling : tongue (Notum, Wirijan, Kaiar; Bates XII 2B, 8a)
ta:lanj : tongue (Innell, C; Tindale, N 1939)
dallin : tongue, blue orchid (Charlie Dabb; von Brandenstein 1970)
tallin : tongue (Charlie Dabb; von Brandenstein 1970)
talin : tongue (Charlie Dabb; von Brandenstein 1970)
taaalany, taaaliny : tongue (Von Brandenstein 1988: 94)
taalä : to lick (Von Brandenstein 1988: 94)
taaalaar : flames (Von Brandenstein 1988: 94)
qaall-taaalaar : flames (Von Brandenstein 1988: 94)