-B-

boonyininy

NOONGAR

kissing

ENGLISH

bonyin : kiss (Baiungan; Bates XII 2B, 1b)
bonyinning : kissing (Baiungan; Bates XII 2B, 1b)
boyn nyining : to kiss, kissing (Kaiari, Wirijan; BATES XII 2B, 8b)
bonyininga : kiss (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
bonyininga : kiss, kissing (Ngalbaitch; Bates XII 2B, 7a)
boynyining : kiss (Notum, Wirijan, Kaiar; Bates XII 2B, 8a)