-A-

aliwa

NOONGAR

beware

ENGLISH

ali-wâ : look out (Kaiari, Wirijan; BATES XII 2B, 8b)
ali wa : look to (to see) (Notum, Wirijan, Kaiar; Bates XII 2B, 8a)
ale wa : look out (Notum, Wirijan, Kaiar; Bates XII 2B, 8a)