Hecate is a Noongar translation and interpretation of Shakespeare’s Macbeth, commissioned by Kyle J. Morrison, adapted by Kylie Bracknell, co-translated by Kylie and Clint Bracknell, and produced by Yirra Yaakin Theatre Company as part of the Perth Festival 2020.

Four original songs from Hecate, composed by Clint Bracknell, are available for download with the English translation here

Photos by Dana Weeks.

Ngwiran baal wara

Ngwiran baal wara ba wara baal ngwiran
Worl-aka koorl ngala dooly-aka wariny
Ngwiran baal wara ba wara baal ngwiran
Worl-aka koorl ngala dooly-aka wariny
Bindjela bindjela dookerniny wara
Kaarla naariny ba boodjar baboor

Boodjar baal waangkiny

Boodjar baal waangkiny
Boodjar baal waangkiny
Boodjar baal waangkiny
Maamangkara yokangkara kaadiny
Baalap wongin yeyi boordawan noitj ba
Yoowarl-bili wort-bili birdi birdi koorliny

Bokadja bo binar

Bokadja bo binar
Kareba birt worl-ak-al baaminy
Djinda baalap kanangkal
Kora maya waab
Mardanginy kwadjet mardang

Soldier’s Song

Nyornditj nyorn
Boola waam baal djinangana
Kidja worl borninya
Kwelkena baal
Kidja bilang bilangana
Kwelkena baal
Nyornditj ngany
Mendidj-ala ngooba baaminya
Kwelkena baal
Kwop kwordidjiny baal
Kidja kwordidjiny baal
Wadamana wadamana
Noitj ngoornt waam

Nyornditj nyorn
Ngany moortang djinangana
Kidja worl borninya
Kwelkena baal
Kidja bilang bilangana
Kwelkena baal
Moorditj ngany
Mendidj-ala ngooba baaminya
Kwelkena baal
Kwop kwordidjiny baal
Kidja kwordidjiny baal
Wadamana wadamana
Noitj ngoornt baam